Kjøpsvilkår og salgsbetingelser

Informasjon om virksomheten.
Firma: Dyrenes Helsekost AS
Produktansvarshavende: Luposan GmbH & Co. KG & Markus-Mühle GmbH
Nettsideansvar Norge: Dyrenes Helsekost AS
Adresse: Tollbugata 8
Postnr./sted: 6002 Ålesund
Telefon: +47 70 13 20 70
Telefon Butikk: +47 92 29 75 45
E-post: post@dyreneshelsekost.no
Tingrett: Sunnmøre
Organisasjonsnr.: 998 056 993 MVA
Standard salgsbetingelser for nettbutikken på www.dyreneshelsekost.no ved salg av varer til næringsdrivende.

Versjon 1, 2010.

1. Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.dyreneshelsekost.no til næringsdrivende.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken på www.dyreneshelsekost.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. For å kunne handle på www.dyreneshelsekost.no må bedriften registrere nødvendige person- og leveringsopplysninger. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene for mer informasjon om rettigheter og plikter ved kjøp.

2. Parter
Selger er: Dyrenes Helsekost, Forretningsadresse: Tollbugata 8, 6002 Ålesund, Postadresse: Kongensgate 25, 6002 Ålesund, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 983 934 382, telefon: +47 70 13 20 71, e-post: post@dyreneshelsekost.no, og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”. Kjøper er: den personen eller det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og
blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

3. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken
For at dere skal føle dere trygge på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi samlet informasjon om kjøpsprosessen og lignende på kjøpshjelp siden.

4. Bestillings- og avtaleprosess
Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

5. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

6. Priser og frakt
Alle priser er oppgitt inklusiv og eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Vi beregner maksimum frakt / porto på NOK 150,- pr. bestilling til sluttbrukere. For avtale kunder beregnes frakt i henhold til transportørs priser og kommer i tillegg på faktura om ikke annet er avtalt.

7. Betaling
Kjøpesummen gjøres opp gjennom faktura. Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato. Spesielle satser gjelder for leveranser til utlandet. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr. I tillegg til betaling via faktura kan du også betale via PayPal. Du kan bruke kredtittkort via PayPal uten å ha konto der.
Betaling med VISA og MasterCard trekkes direkte.

8. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på ordrebekreftelsen.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
Leveringstiden avhenger av hvilke(t) produkt(er) du har bestilt og hvor du bor.
Som regel kan vi levere varen(e) 5-7 dager etter bestillingsdato.

9. Undersøkelse av produktene
Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

10. Rettigheter ved feil og mangler (Angrerett / Reklamasjon)
Reklamasjon må skje innen 14 dager i henhold til Angrerettloven (ref. skjema vedlagt forsendelsen).
Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle
reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

11. Personvern, sikkerhet og personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare kunde- og firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg / deres firma.
I de tilfeller hvor vi behandler firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger, og som blir benyttet til andre formål, for eksempel for å sende informasjon om tilbud etc, gjøres dette bare når den personen det gjelder har samtykket til det.
Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via post@standard.no.
Dyrenes Helsekost AS vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart.

12. Salgspant
Selger betinger seg salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Sunnmøre Tingrett som verneting.